CAT D10N w/C27 pushing 657E ‘s

Repowered CAT D10N with Acert C27 pushing 657E scrapers